9. KYU – 1. KYU (žáci 4 – 15 let)

Belt ranking Kosen Judo