Ustanovení k lékařským prohlídkám

Ustanovení o lékařské prohlídce
Od 1.1.2014 platí nová Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (lékařské prohlídky)

Povinná lékařská prohlídka vstupní
musejí absolvovat:
Výkonnostní sportovci – SpS (Sportovní střediska)
Vrcholoví sportovci – SCM, resortní centra vrcholového sportu
Žáci sportovních škol a gymnázií
obsahuje:
a) jde-li o výkonnostního sportovce (člen SpS) nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole (sportovní gymnázia),
1. zjištění základní antropometrie,
2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,

b) jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu (členové SCM a resortních center vrcholového sportu),
1. zjištění základní antropometrie,
2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,
4. zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve,

Pravidelná lékařská prohlídka
Provádí se jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.
Provádí se za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby.
Musí absolvovat tyto typy sportovců:
Výkonnostní sportovci – členové SpS
Obsahuje:
základní vyšetření laboratorní
další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku
Provádí:
Dětský a dorostový lékař
Obvodní lékař
Sportovní lékař
Výstup:
Lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu – judu a uvede se vždy doba platnosti posudku.
Vrcholoví sportovci – SCM, členové resortního centra vrcholového sportu
Obsahuje:
základní vyšetření laboratorní
další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku
zjištění základní antropometrie
standardní klidové elektrokardiografické vyšetření azátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve.
Provádí:
Sportovní lékař
Výstup:
Lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu – judu a uvede se vždy doba platnosti posudku.
Žáci sportovních škol a gymnázií
Obsahuje:
základní vyšetření laboratorní
další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku
Provádí:
Dětský a dorostový lékař
Obvodní lékař
Sportovní lékař
Výstup:
Lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu – judu a uvede se vždy doba platnosti posudku.
Účastníci soutěží  Judo a Brazilského jiu-jitsu (BJJ)
Obsahuje:
základní vyšetření laboratorní
další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením
Provádí:
Dětský a dorostový lékař
Obvodní lékař
Sportovní lékař
Výstup:
Lékařský posudek obsahující jméno prověřovaného, datum narození, podpis a razítko lékaře s určením odbornosti a datum vystavení.
Mimořádná lékařská prohlídka
Legislativní odbor České unie sportu (dříve ČSTV) se k nové vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vyjádřila takto:
Jak už byly sdružené subjekty informovány Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, která nabyla účinnosti dnem 31.12.2013.
Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis, který se dotýká sportovního prostředí a subjektů sdružených v ČUS (upravuje požadavky na lékařské prohlídky), zabývala se jím i Legislativní rada VV ČUS, aby zhodnotila její dopady do sportovního prostředí.

Stanovisko Legislativní rady VV ČUS a její doporučení je uvedeno zde:
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013Sb. (dále jen „vyhláška“) zrušila dosud platnou avšak zastaralou úpravu lékařských prohlídek, tj. zejména Směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1981o péči a zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností (ve znění Směrnice č.5/1985).
Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná a kdy nikoli.
Povinná lékařská prohlídka:
je vyžadována:
u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců)
u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)
u žáků sportovních škol

požadované druhy:
vstupní (před registrací výkonnostního sportovce u organizace, kde sport vykonává, před zařazením do reprezentace nebo do zařízení k přípravě vrcholových sportovců)
pravidelná (jednou za 12 měsíců)
Nepovinná lékařská prohlídka:
V případech, kdy se nejedná o shora uvedené sportovce, není stanovena povinná lékařská prohlídka. Jde zejména o případy organizovaného sportu, neorganizovaného sportu a pohybové rekreace pro veřejnost.
V těchto případech může být provedena tzv. jednorázová prohlídka, která je pro sportovce povinná pouze tehdy, kdy organizátor příslušné sportovní akce stanoví doložení takové lékařské prohlídky jako podmínku účasti na dané sportovní akci.
Je tedy na organizátorovi, aby rozhodl, zda bude či nebude jednorázovou lékařskou prohlídku vyžadovat.
V tomto směru lze doporučit s ohledem na ustanovení §2900 občanského zákoníku, které stanoví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví (tzv. obecná povinnost předcházet škodám), aby organizátor pečlivě zvážil náročnost konkrétní akce a na základě vyhodnocení zátěže pro účastníky, ostatních rizik atd. rozhodl o tom, zda jako jednu z podmínek účasti bude vyžadovat lékařskou prohlídku.
Určitým věcným vodítkem v tomto směru by mohla být příloha č. 1 vyhlášky, která upravuje zdravotně náročné sportovní disciplíny. U těchto by měla být lékařská prohlídka podmínkou. Jedná se např. o ragby, zápas, judo, různé maratóny, triatlon, potápění, horolezectví, parašutismus, dálkové běhy či cyklistické závody na delší vzdálenost apod. Bez ohledu na druh sportovního odvětví lze doporučit, aby prohlídky byly vyžadovány v případech náborových a obdobných akcí.
Závěr:
I podle dosud platné právní úpravy, která byla v mnohém nejasná a neodpovídala současným společenským podmínkám, bylo doporučováno, aby lékařské prohlídky byly alespoň v určité základní formě vyžadovány (zejména u vrcholových sportovců). V praxi se tak ve většině případů děje.
Rovněž organizátorům sportovních soutěží a jiných sportovních akcí bylo doporučováno, aby s ohledem na jejich obecnou povinnost předcházet škodám při náročnějších sportovních akcích prohlídku požadovali.
V tomto směru tedy nová vyhláška nepřináší do sportovního prostředí žádnou výraznější změnu. Naopak vyhláška přinesla pozitivum v tom, že zcela jednoznačně stanovila, že v případech jiných než vrcholových a výkonnostních sportovců je to organizátor sportovní akce, kdo rozhoduje o povinnosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce.