Zkušební řád Judo

8. Kyu

7. Kyu

6.Kyu

5.Kyu

4. Kyu

3. Kyu

2. Kyu

1. Kyu