Pravidla chování v dojo

Dojo je místem pro cvičení bojových umění a proto musí každý návštěvník stanovená pravidla.                                                                                              

1) Je odpovědnosti každého žáka spolupracovat na vytvářeni pozitivní atmosféry a vzájemného respektu.
2) Čistota je aktivním přáním, poděkováním. Je odpovědnosti každého studenta, napomáhat při úklidu dódžó a dbát na osobni hygienu.
3) Školné poskytuje místo ke cvičeni a rovněž vám umožňuje vhodným způsobem ukázat vděčnost za možnost studia. Je odpovědnosti každého žáka zaplatit je včas.
4) Respektujte jeden druhého, respektujte tréninkové vybaveni, respektujte pravidla chováni v dojo(dódžó).
5) Přijímejte učitelovy instrukce s pokorou a snažte se je co nejsprávněji převést do praxe. Nikdy nediskutujte s učitelem o tom, jestli je ta či jaká technika dobrá nebo ne.
6) Členové dojo jsou součástí kolektivu, nevytvářejte situace vedoucí k jeho rozdělení.
                                     

DOJO ETIKETA (REISHIKI)

1) Při vstupu i odchodu z dódžó provádějte úklon ve stoje, čelem do místnosti (ritsu rei).
2) Při vstupu nebo odchodu z tatami provádějte vždy úklon směrem k čelní stěně směrem do tatami.
3) Kimono (gi) musí být čisté a upravené.
4) Několik minut před začátkem lekce již seďte čelem k čelní stěně a plně se soustřeďte na své konání.
5) Lekce vždy začíná a konči v seiza. Žáci vždy sedí v příslušném pořadí podle hierarchie dódžó a technických stupňů.
6) Přijde-li žák z nevyhnutelných důvodů pozdě, musí čekat vsedě na kraji tatami, než ho učitel vyzve, aby se zapojil do cvičeni. V případě, že zrovna učitel hovoří k žákům, počká až dokonči výklad.
7) Správným způsobem sezení na tatami je sed na patách (seiza). Máte-li nějaké zranění, neumožňující sedět v seiza, informujte o tom učitele a smíte sedět v sedu se skříženýma nohama (hanza). Nikdy.neseďte s roztaženýma nohama. Nikdy se neopírejte o stěnu nebo sloup. Musíte být bdělí za všech okolnosti (zanšin).
8) Neopouštějte bez dovolení během lekce tatami, s výjimkou případu zranění nebo nevolnosti.
9) Když učitel ukazuje techniku nebo hovoří k žákům, seďte tiše a pozorně naslouchejte. Po výkladu se uctivě ukloňte učiteli, pak svému partnerovi a začněte cvičit.
10) Když je dán pokyn k ukončeni cvičeni, dokončete techniku a přestaňte ihned cvičit,ukloňte se partnerovi a rychle se zařaďte k ostatním studentům.
11) Nikdy nepostávejte nedbale na tatami. Buď cvičte, nebo je-li třeba, formálně seďte a očekávejte, až na vás přijde řada.
12) Jestliže je z nějakých důvodů absolutně nutné položit učiteli otázku jděte za nim ,uctivě se ukloňte a vyčkejte, až vás vezme na vědomi (úklon ve stoje je přiměřený). Nikdy na učitele nevolejte.
13) Když přijímáte osobní pokyny při cvičeni, pozorně je poslouchejte. Když učitel skončí výklad, ukloňte se mu. Nečekejte, až se ukloní on vám. Pokud učitel uzná za vhodné, Vaši úklonu vám opětuje. Poskytuje-li učitel radu někomu jinému, smíte zastavit vaše cvičeni a dívat se.
14) Respektujte ty ,kteří jsou více zkušení. Nikdy se nehádejte. Veškeré vulgarity jsou přísně zakázány.
15) Jste zde proto, abyste se učili. Nevnucujte druhým vaše představy. Cvičte vždy to, co máte. Dodržujte přesně pokyny učitele
16) Jestliže znáte techniku, kterou jste již studovali a cvičíte s někým, kdo ho nezná, snažte se partnerovi pomoct. Nikdy se nepokoušejte opravovat a radit vašemu partnerovi jestliže nejste na úrovni mistrovského stupně judanša (dan).
17) Nikdy neopravujte učitelovu formulaci techniky jestliže nejste na jeho úrovni (stupeň, pozice, titul ).
18) Mluvení v dódžó udržujte na absolutním minimu a to pouze k danému cvičení. Hlasité mluvení a bavení se o věcěch nesouvisející s daným cvičením je považováno za nerespektování učitele a je to důvod k vyloučení z tréninku.
19) Nelelkujte na tatami před nebo po cvičení. Prostor je určen pro žáky, kteří přišli cvičit. V dojo existují jiné prostory pro sdružování a diskusi.
20) Na tatami nepatří žádné jídlo, pití a pod.. Každý je odpovědný za udržování pořádku v dódžó.
21) Během cvičení nenoste na sobě žádné šperky ani hodinky.
22) V průběhu výuky není dovoleno jíst.
23) Diváci, rodiče, kteří chtějí sledovat cvičení, musí udržovat absolutní klid, není jim dovoleno v průběhu cvičení hovořit se žáky a jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do tréninku. Je zakázáno činit vše, co by rozptylovalo žáky.
24) Není dovoleno mluvit a popocházet v průběhu učitelova výkladu.
25) Na konci lekce zůstaňte sedět v seiza, dokud vám učitel nedá pokyn k opuštění tatami.
26) Nejste-li si jisti co dělat ve zvláštní situaci, zeptejte se zkušenějších studentů.